Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2020 r.

Kierowanie pojazdem mechanicznym stanowi czyn zabroniony opisany w art. 178a § 1. Zgodnie z treścią tego przepisu kto, znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Sąd orzeka jedną z tych kar.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych. Sąd określa liczbę stawek. Najniższa stawka wynosi 10, najwyższa 540. Ustalają stawkę dzienną sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa niż 10 złotych, ani też przekraczać 2000 zł.

Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata. Jest ona wymierzana w miesiącach i latach. Kara ta polega na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Kara ograniczenia wolności polegać może również na potrąceniu od 10 % do 25 % wynagrodzenia za pracę w stosunkach miesięcznych na cel społeczny wskazany przez sąd. Obowiązek nieodpłatnej kontrolowanej pracy oraz potrącenie mogą być orzeczone łącznie lub oddzielnie. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmienić miejsca stałego pobytu, ma on również obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Dolna granica kary pozbawienia wolności miesiąc, górna 2 lata.

Oprócz orzeczenia kary sąd orzeka również środki karne. Sąd orzeka na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd orzeka również świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie to orzekane jest w wysokości 5000 złotych.

Wskazać należy, że zgodnie z treścią art. 63 k.k na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznych, zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego odpowiedniego dokumentu.

Za jazdę w stanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu stanowiącą wykroczenie grozi kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 50 złotych. Wymierzając grzywnę są bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, najdłużej 30 dni. Wymierzana jest w dniach. Kara aresztu nie jest orzekana, jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają jej wykonanie. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.