Jazda po alkoholu, a wcześniejsza niekaralność

niekaalność a jazda po alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Skazany za jazdę pod wpływem alkoholu ma również obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Na wymiar kary za jazdę po alkoholu może mieć wpływ wiele czynników. Zgodnie z art. 53 § 2 kk, sąd przy wymierzaniu kary uwzględnia między innymi czynniki osobiste – tj. motywację i sposób zachowania się sprawcy, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu. W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk jako okoliczność łagodzącą Sąd może potraktować na przykład wcześniejszą niekaralność oskarżonego oraz jego nieposzlakowaną opinię w miejscu zamieszkania.

Zobacz także: Jazda po alkoholu – pomoc prawna

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01

Jazda pod wpływem alkoholu, a niekaralność

Uprzednia niekaralność sprawcy umożliwia również orzeczenie przez Sąd warunkowego umorzenia postępowania. Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby wynoszący od roku do 3 lat (od daty uprawomocnienia się wyroku). W przypadku warunkowego umorzenia postępowanie karne za jazdę po alkoholu sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 2 lat. Orzeczenie środka karnego nie jest w tym wypadku obligatoryjne (inaczej niż w razie skazania, gdzie sąd zawsze orzeka zakaz prowadzenia pojazdów) – w związku z tym może zdarzyć się, że oskarżony w ogóle nie straci prawa jazdy.

Warto mieć jednak na uwadze to, że sąd podejmie warunkowo umorzone postępowanie, jeżeli oskarżony ponownie popełni to samo przestępstwo, za które został prawomocnie skazany. Oznacza to również surowsze kary. Zgodnie z art. 178a § 4 kk, za ponowną jazdę po alkoholu sąd orzeka karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Do tego recydywistom grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz świadczenie pieniężne w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

masz wątpliwości?
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01