Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Stan nietrzeźwości u kierowcy zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila lub jeżeli w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się więcej niż 0,25 mg/l alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę po pijanemu grozi alternatywnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Pijany kierowca obowiązany jest również do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, na okres od 3 do 15 lat.

Jazda po alkoholu może być również wykroczeniem. W myśl art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny lub aresztu (kara aresztu wymierzana jest w dniach i wynosi od 5 do 30 dni). Ponadto sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Ze stanem po użyciu alkoholu u kierowcy mamy do czynienia wtedy, gdy kierowca w momencie zatrzymania ma we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub od 0,1 do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zakaz prowadzenia pojazdów jest prawdopodobnie najbardziej dolegliwą konsekwencją jazdy po alkoholu. Jak już zostało wcześniej wspomniane, prawo jazdy kierowca traci zarówno za przestępstwo, jak i za wykroczenie jazdy po alkoholu. Po wykonaniu zakazu prowadzenia pojazdów lub zmianie sposobu jego wykonywania w postaci określonej w art. 182a kkw (zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową) kierowca może być obowiązany do ponownego podejścia do egzaminu na prawo jazdy. Czy zdanie ponownego egzaminu na prawo jazdy jest zawsze konieczne do odzyskania prawa jazdy?

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01

Ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 3b Ustawy o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok (chodzi tu zarówno o zatrzymanie prawa jazdy . Zgodnie z przepisami Ustawy o kierujących pojazdami, do ponownego egzaminu na prawo jazdy muszą przystąpić również osoby, które ubiegają się o przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji.

Prawo jazdy może być wydane dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Od tej zasady jest wyjątek – z obowiązku ponownego zdawania egzaminu zwolniona jest osoba, wobec której zapadł wyrok uniewinniający albo postępowanie zostało bezwarunkowo umorzone (nawet jeśli postępowanie trwało dłużej niż rok).