Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi obecnie grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a § 1 kk). Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy w momencie zatrzymania jest wyższe niż 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Oprócz wyżej wspomnianej kary za jazdę po alkoholu sąd orzeka również środek karny w postaci zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat, a także obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Zobacz także: Jazda po alkoholu – co grozi?

Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, to oznacza, że znajduje się on w stanie po użyciu alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 87 § 1 kw. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna w kwocie od 50 do 5 tys. złotych albo areszt (w wymiarze od 5 do 30 dni).

JAZDA W STANIE NIETRZEŹWOŚCI – ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

 

Zatrzymanie prawa jazdy za alkohol

Kiedy jazda po alkoholu kończy się zatrzymaniem prawa jazdy? W razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem (art. 135 Prawa o ruchu drogowym). Policja obowiązana jest do przekazania zatrzymanego dokumentu prokuratorowi. Następnie prokurator wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawa jazdy. Natomiast w sprawie o wykroczenie jazdy po alkoholu organem właściwym do wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy jest sąd, który będzie rozpoznawał sprawę.

Na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przysługuje  zażalenie w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia postanowienia w sprawie.  Zażalenie może złożyć podejrzany bądź jego obrońca.

Za jazdę po alkoholu sąd zawsze orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (zarówno w przypadku przestępstwa, jak i wykroczenia). Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane przed wydaniem i uprawomocnieniem się wyroku, okres zatrzymania dokumentu zaliczany jest na poczet orzeczonego zakazu. Jeżeli sprawca dalej jest w posiadaniu prawa jazdy, sąd zobowiązuje go do zwrotu dokumentu (okres wykonywania zakazu liczy się od dnia zwrócenia prawa jazdy). W przeciwnym razie okres, na jaki orzeczono zakaz, nie biegnie.

ADWOKAT DLA KIEROWCÓW
24h NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
ZADZWOŃ!

22 270 63 01