Blokada alkoholowa

Wniosek o blokadę alkoholową – dlaczego warto go złożyć?

Wielu skazanych za jazdę po alkoholu szczerze żałuje swojego zachowania i chciałoby odzyskać prawo jazdy. Jednym z najlepszych sposobów na odzyskanie prawa jazdy może być zainstalowanie tzw. blokady alkoholowej za uprzednią zgodą sądu. Co należy zrobić, aby wcześniej odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Pijany kierowca traci również prawo jazdy – za jazdę po alkoholu sąd (oprócz kary) orzeka dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sąd dodatkowo orzeka obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Zobacz także: Jazda po alkoholu – pomoc prawna

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01

Ponowna jazda po alkoholu, pomimo wcześniejszego skazania za podobne przestępstwo oznacza dla kierowcy bardzo poważne konsekwencje. Art. 178a § 4 kk przewiduje bowiem dla recydywistów karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat – z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania jedynie w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach. Sąd orzeka również obowiązek uiszczenia świadczenia na rzecz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – tym razem w wysokości co najmniej 10 tys. złotych. Za ponowną jazdę pod wpływem alkoholu przewidziany jest ponadto dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Wniosek o blokadę alkoholową

Kiedy możemy złożyć wniosek o blokadę alkoholową? Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, wniosek o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niewyposażonych w blokadę alkoholową może być złożony, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez przynajmniej połowę orzeczonego wymiaru. Skazany, wobec którego sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, może złożyć taki wniosek dopiero po wykonaniu co najmniej 10 lat zakazu. Wniosek o blokadę składa się w formie pisemnej do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 182 kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd może wziąć pod uwagę m. in. wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego, dotyczący osoby skazanego.

Na postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku w tej sprawie można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia. Jeżeli posiedzenie sądu było niejawne, 7-dniowy termin ten liczy się od dnia doręczenia postanowienia. Po uzyskaniu zgody sądu na prowadzenie pojazdów z blokadą alkoholową należy zgłosić się do wydziału komunikacji. Wymagane jest również ponowne przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy (oczywiście z uzyskaniem pozytywnego wyniku).

AUTOADWOKAT.PL
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA DLA ZATRZYMANYCH ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ

22 270 63 01