Jazda po alkoholu co grozi?

Jazda po alkoholu jest czynem karalnym. Należy zwrócić uwagę, na rozróżnienie pojęć prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu. Stan nietrzeźwości, zgodnie z treścią art. 115 § 16 pkt 1 i 2 Kodeksu karnego zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. W sytuacji, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub stężenie alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg ma się do czynienia ze stanem po użyciu alkoholu. Stanowi o tym art. 46 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

 

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo opisane w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Za popełnienie tego czynu Sąd może wymierzyć karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego Sąd orzeka dodatkowe sankcje, takie jak zakaz prowadzenia pojazdów od lat 3 do 15, obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Zgodnie z art. 178a § 4 Kodeksu karnego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości mimo wcześniejszego skażania za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Warunkowe umorzenie jej wykonania możliwe jest tylko w wypadkach wyjątkowych. Sąd orzeka również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, w wymiarze od 10 tys. do 60 tys. złotych. Takimi samymi sankcjami zagrożone jest popełnienie przestępstwa podobnego do opisanego we wskazywanym przepisie.

Kierujący w stanie po użyciu alkoholu popełnia wykroczenie. Jest ono opisane w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem sprawca podlega karze aresztu albo grzywny nie mniejszej niż 50 zł. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego w wyjątkowych sytuacjach.

Co grozi za jazdę po alkoholu w 2019 roku?

Z każdym rokiem w polskim prawodawstwie dokonuje się tysiące zmian. Wiele z nich dotyczy sfery prawa karnego. Wyspecjalizowani pełnomocnicy mają problem, aby nadążyć za tymi wszystkimi nowościami. Dlatego nie powinny dziwić problemy zwykłych osób z odróżnieniem starych regulacji od tych nowych.Kwestie jazdy po alkoholu zostały poruszone w paru aktach prawnych. Głównie są to kodeks karny oraz kodeks wykroczeń.

Jeśli mowa o przestępstwie jazdy po pijanemu, to kwestię tę reguluje art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z nim kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego kierowca musi się liczyć z zapłatą kwoty od 5 do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Dla większości osób najgorszy wydaje się jednak zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który wynosi minimalnie 3 lata.

W przypadku wykroczenia jazdy po pijanemu w 2019 roku kary są zdecydowanie niższe. Za to wykroczenie grozi kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Należy podkreślić, że grzywna wynosi od 50 zł do nawet 5 tys. zł. Oprócz tego sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nie niższy niż 6 miesięcy.

Powyższe dwa przykłady są to dwa najczęściej występujące naruszenia prawa karnego. Oprócz nich wyróżnić można również wersje kwalifikowane jazdy po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 4 jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 (jazda po alkoholu) był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za

  • spowodowanie katastrofy w komunikacji
  • spowodowanie zagrożenia katastrofy w komunikacji
  • spowodowanie wypadku w komunikacji

popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

Pamiętaj, jeśli twój czyn został popełniony w poprzednich latach, ale dopiero teraz jesteś sądzony, może również pojawić się sytuacja, że będziesz sądzony na podstawie obecnych regulacji. Istotna jest kwestia, które regulacje są względniejsze dla sprawcy. Jeśli po nowelizacji za dany czyn grozi niższa kara, to dana osoba nie może być skazana na karę surowszą.

W zależności od zawartości alkoholu we krwi, jazda po pijanemu może być wykroczeniem lub przestępstwem.

Kierowca poniesie mniejsze konsekwencje, kiedy zawartość alkoholu w jego krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Zostało to określone jako „stan po użyciu alkoholu”. W takiej sytuacji kierowca odpowiadać będzie za popełnienie wykroczenia z art. 87 kodeksu wykroczeń.

Przykład

Podczas kontroli drogowej i poddaniu kierowcy badaniu na stwierdzenie zawartości alkoholu we krwi stwierdzono 0,25 mg alkoholu w 1 litrze wydychanego powietrza. Kierowca, który został poddany temu badaniu, znajdował się w stanie po użyciu alkoholu i poniesie konsekwencje przewidziane przez kodeks wykroczeń.

Uwaga! Przekroczenie tych wskaźników (czyli 0,5 promila lub 0,25 mg) będzie już przestępstwem.

KONSEKWENCJE JAZDY PO ALKOHOLU W PRZYPADKU POPEŁNIENIA WYKROCZENIA (art. 87 kw)

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi:

  • grzywna w wysokości od 50 zł do 5 000 zł lub areszt do 30 dni
  • zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Skazanie za wykroczenie określone w art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń stanowi dodatkowo podstawę do obligatoryjnego orzeczenia względem takiej osoby zakazu prowadzenia pojazdów.

Zakaz obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy (lub innego dokumentu, który uprawnia do prowadzenia pojazdu).

Uwaga! Trzeba pamiętać, że prowadzenie pojazdu wbrew orzeczonemu zakazowi stanowi przestępstwo z art. 244 kodeksu karnego. Niestety często zdarza się, że pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdu, kierowcy wsiadają za kółko, bagatelizują ten zakaz. Takie zachowanie może dużo kosztować. Kto złamie bowiem zakaz, musi liczyć się z karą zdecydowanie surowszą aniżeli taką, którą otrzymał za jazdę po użyciu alkoholu. Można pożegnać się z wolnością nawet na 3 lata!

WARTOŚĆ POMIARU, MOŻE SKUTKOWAĆ ZMIANĄ KWALIFIKACJI PRAWNEJ CZYNU

Stan po użyciu alkoholu zachodzi nie tylko wtedy, kiedy zawartość alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu w czasie badania przekracza wskaźniki progowe, lecz również wtedy, kiedy wprawdzie wskaźników tych nie przekracza, ale prowadzi do ich przekroczenia.

Przykład

Do kontroli drogowej został zatrzymany kierujący samochodem osobowym i poddany sprawdzeniu zawartości alkoholu we krwi. Akcotest wykazał stężenie sięgające 0,16 ‰. Policjant po kilku minutach ponownie dokonał badania, które wykazało 0,22 ‰. Policjant zatrzymał więc kierowcy prawo jazdy i poinformował, że skieruje wniosek do sądu w związku z prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu. Kierowca nie zgadzał się jednak z tym. Uważał, że nie popełnił wykroczenia, gdyż w toku kontroli stężenie alkoholu miał w normie, zaś podczas drugiego badania już nie kierował. Taki pogląd jest jednak błędny.

Faktycznie stan po użyciu alkoholu zagrożony karami określono od 0,2 ‰ alkoholu we krwi. Jednakże chodzi nie tylko o stężenie alkoholu w chwili zatrzymania do kontroli. Znaczenie ma także to, do jakiego stężenia może doprowadzić spożyty alkohol, czy mamy do czynienia z fazą jego wchłaniania, czy spalania. W zaprezentowanym przykładzie kierowca spożył alkohol krótko przed kontrolą. Skąd to wiemy? Mianowicie, pierwszy pomiar chociaż wskazujący na dozwoloną zawartość alkoholu we krwi, to jednak zasygnalizował jego obecność w organizmie. Dlatego przeprowadzony został drugi pomiar, który ujawnił fazę wchłaniania alkoholu, demaskując tym samym kierującego. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że kierowca popełnił wykroczenie z art. 87 kodeksu wykroczeń.

KARA ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU MOŻE BYĆ ŁAGODNIEJSZA

Sąd może zdecydować się na złagodzenie kary, ale konieczne będzie wykazanie szczególnych okoliczności oraz podjęcie odpowiednich kroków.

Warto zatem skorzystać z pomocy obrońcy, który podejmie właściwe działania w sprawie. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązuje zasada „im wcześniej – tym lepiej” (czyli nie wtedy, kiedy sprawa trafi już do sądu!!!). Przebieg postępowania przygotowawczego jest niezwykle ważny. Zachęcam do kontaktu z prawnikiem najlepiej na samym początku. Choćby po to, aby poznać swoje prawa i po prostu dowiedzieć się „co robić?”

Jeśli kierowca wykaże w sądzie szczególne okoliczności, dla których zdecydował się na jazdę po alkoholu i jednocześnie sąd uzna te okoliczności za wystarczające, dolegliwość kary może zostać ograniczona. Co więcej, Sąd może nawet zastosować warunkowe umorzenie postępowania. Skorzystanie z pomocy prawnej naprawdę się opłaca!

Jazda pod wpływem alkoholu po raz drugi

Zgodnie z treścią art. 178a § 4 k.k. jeżeli sprawca po raz kolejny kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości dopuszcza się czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów opisany został w art. 42 k.k. Przepis art. 42 §3 k.k zawiera informację, iż w wypadku popełnienia czynu z art. 178a § 4 k.k Sąd orzeka dożywotnio zakaz prowadzenia pojazdów. Przewiduje jednak możliwość niezastosowania go w takim wymiarze, gdy zachodzi wyjątkowy wypadek, usprawiedliwiony okolicznościami. Tak więc, orzeczenie wobec osoby, która ponownie dopuściła się jazdy po alkoholu środka karnego w postaci zakazu jazdy pojazdami mechanicznymi dożywotnio jest obowiązkowe, wyjątkowo Sąd może odstąpić od jego orzekania w takim zakresie. Ocena czy w danej sytuacji zaszedł wyjątkowy wypadek, usprawiedliwiony okolicznościami należy do Sądu. Zatem możliwe jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od lat 3 do 15 lat. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (42 §4 k.k), orzekany przez Sąd obligatoryjne występuje, w sytuacji gdy sprawca ponownie dopuszcza się czynu wskazanego w art. 42 §3 k.k. W wypadku takim nie ma możliwości orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w innym wymiarze.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01

Zauważyć należy, że art. 42 k.k nie zajmuje się kwestią ponownej jazdy po użyciu alkoholu, a więc za ponowne popełnienie wykroczenia z art. 87 §1 k.w nie przewiduje się w ogóle możliwości orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z definicją art. 115 § 16 kodeksu karnego ze stanem nietrzeźwości ma się do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2013 roku, w sprawie o sygnaturze V KK 173/13 uznał, że definicja stanu nietrzeźwości z przytoczonego przepisu wskazuje dwa alternatywne kryteria tego samego stanu- zawartość alkoholu we krwi oraz zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, co nie oznacza, że pierwsze z nich jest aktualne wyłącznie przez przeprowadzenie badania krwi, bowiem badanie wydychanego powietrza jest jednocześnie pośrednią analizą krwi przepływającej przez pęcherzyki płucne czyli zawartości alkoholu we krwi.

Jaka kara za jazdę pod wpływem alkoholu

Prawo jazdy zabrane za alkohol – co dalej?

Jazda po alkoholu należy do najczęściej popełnianych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Odpowiedzialność karna grozi temu, kto prowadzi pojazd mechaniczny (samochód bądź inny pojazd napędzany przez silnik), mając we krwi więcej niż 0,5 promila alkoholu (czyli w stanie nietrzeźwości).

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę pod wpływem alkoholu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Skazany za jazdę po alkoholu musi również uiścić świadczenie pieniężne w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Za jazdę po alkoholu Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Utrata prawa jazdy jest prawdopodobnie najbardziej uciążliwą sankcją za jazdę pod wpływem alkoholu. W przypadku, gdy prawo jazdy zostało zatrzymane w postępowaniu przygotowawczym, okres zatrzymania dokumentu zaliczany jest na poczet orzeczonego środka karnego. Innymi słowy, okres między dniem zatrzymania prawa jazdy przez Policję a dniem uprawomocnienia się wyroku uznaje się za okres wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów.

Co zrobić dalej po uprawomocnieniu się wyroku za jazdę po alkoholu? Czy można wcześniej odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol? W tym wypadku jednym z najlepszych sposobów na szybsze odzyskanie prawa jazdy jest złożenie w Sądzie wniosku o udzielenie zgody na korzystanie z blokady alkoholowej (tzw. alkolocka).

Wniosek o zmianę sposobu wykonywania środka karnego poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową można złożyć, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru. Taki wniosek można złożyć również wtedy, gdy sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (np. za ponowną jazdę po alkoholu) – pod warunkiem, że zakaz wykonywano przez okres co najmniej 10 lat. Wniosek należy złożyć do sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 182a § 1 kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Na postanowienie sądu o nieuwzględnieniu wniosku można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od ogłoszenia albo doręczenia tego postanowienia.

Jeżeli sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, to odpowiednia informacja trafia do wydziału komunikacji. Utrata prawa jazdy na okres przekraczający jeden rok wiąże się dla skazanego z koniecznością ponownego podejścia do egzaminu na prawo jazdy (innymi słowy, ponowne zdanie egzaminu państwowego jest niezbędne do odzyskania prawa jazdy).

AUTOADWOKAT.PL
CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA DLA ZATRZYMANYCH ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ

22 270 63 01

Jazda po alkoholu z 0,5 promila. Przestępstwo czy wykroczenie?

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, natomiast jazda w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, kierowca nie może mieć we krwi więcej niż 0,2 promila alkoholu. W przypadku, gdy stężenie alkoholu w organizmie kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila, to znaczy, że kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekracza 0,5 promila, to mamy wtedy do czynienia z kierowcą znajdującym się w stanie nietrzeźwości. A co w sytuacji, gdy badanie alkomatem wskaże wynik równy 0,25 mg/l (czyli 0,5 promila)?Zgodnie z art. 178a § 1 kk, kto prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat. Wobec pijanego kierowcy sąd zawsze orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5 tys. do 60 tys. złotych.

W myśl art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny albo aresztu (od 5 do 30 dni). Za wykroczenie z art. 87 § 1 kw sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. W myśl art. 39 kw, w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach sąd może odstąpić od wymierzenia kary albo środka karnego.

Jaka będzie zatem kwalifikacja prawna czynu kierowcy, który miał w momencie zatrzymania dokładnie 0,5 promila alkoholu? Błąd pomiarowy to zatwierdzony przez Główny Urząd Miar dopuszczalny margines błędu, który może wystąpić podczas badania kierowcy na zawartość alkoholu w jego organizmie. Policyjne alkomaty zazwyczaj mogą „pomylić się” o 0,01 promila – niby niewielki błąd, ale może mieć znaczenie w sprawie karnej. W przypadku, gdy badanie wykazało 0,5 promila, to może oznaczać, że kierowca mógł w rzeczywistości mieć 0,49 bądź 0,51 promila alkoholu we krwi. Zgodnie z zasadą in dubio pro reo (o której mowa w art. 5 § 2 kpk), sąd musi przyjąć, że stężenie było niższe – i w związku z tym zmienić kwalifikację prawną czynu z przestępstwa na wykroczenie.

W ten sam sposób można podważyć winę kierowcy, który miał we krwi dokładnie 0,2 promila alkoholu. Sąd, przyjmując, że kierowca miał 0,19 promila alkoholu, wyda wyrok uniewinniający.

W sprawie o jazdę po alkoholu najlepiej jednak skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny obrońca doradzi Ci, w jaki sposób najlepiej się bronić w postępowaniu karnym i pomoże Ci podczas rozprawy sądowej.

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

Procedura zatrzymania prawa jazdy po alkoholu

Funkcjonariusze Policji są uprawnieni do zatrzymania prawa jazdy. Zgodnie z art. 135 Prawa o ruchu drogowym, policjant zatrzymuje prawo jazdy za pokwitowaniem m.in. w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.Po zatrzymaniu prawa jazdy należącego do nietrzeźwego kierowcy Policja przekazuje dokument prokuratorowi. Przekazanie tego dokumentu powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zatrzymania prawa jazdy. Prokurator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy wydaje postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy (na które można złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia).

Jazda po alkoholu może również być wykroczeniem. Kierowca odpowie za wykroczenie określone w art. 87 § 1 kw, jeżeli stężenie alkoholu w jego krwi wynosiło od 0,2 do 0,5 promila (lub odpowiednio od 0,11 do 0,24 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). W sprawie o wykroczenie zatrzymane prawo jazdy, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy. Zgodnie z art. 87 § 1 kw, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi grzywna albo kara aresztu. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Z kolei przestępstwo jazdy po alkoholu popełnia ten kierowca, który prowadził pojazd mechaniczny, mając we krwi więcej 0,5 promila alkoholu (albo jeżeli zawartość alkoholu w jego krwi prowadziła do stężenia przekraczającego tę wartość). Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Za jazdę po alkoholu sąd orzeka także obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

Na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i wykroczenie jazdy po alkoholu) sąd zalicza okres zatrzymania prawa jazdy. W przeciwnym wypadku (np. gdy kierowca nie miał przy sobie dokumentów podczas zatrzymania) sąd nakłada obowiązek zwrotu prawa jazdy – do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie (art. 43 § 3 kk).

Warto pamiętać, że prowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo określone w art. 244 kk. Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Ta sama kara – ale z możliwością warunkowego zawieszenia jej wykonania wyłącznie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach – grozi temu, kto ponownie prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 4 kk). Za ponowną jazdę po alkoholu sąd orzeka dodatkowo obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (w wysokości od 10 tys. do 60 tys. złotych) oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

ADWOKAT DLA KIEROWCÓW
PIERWSZA PORADA ZA DARMO
SPRAWDŹ!
ZADZWOŃ!

22 270 63 01