Czy warto dobrowolnie poddać się karze?

Dobrowolne poddanie się karze, a jazda po alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, akara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek zapłacenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Zobacz także: Jazda po alkoholu – co grozi?

CAŁODOBOWA POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!

22 270 63 01

W sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości policjant lub prokurator często proponuje podejrzanemu „ugodę” w postaci dobrowolnego poddania się karze. Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje wówczas do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy jest możliwe, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu czyn prokurator może również dołączyć do aktu oskarżenia, pod warunkiem, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi wcześniej ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Dobrowolne poddanie się karze jazda pod wpływem alkoholu

Dobrowolne poddanie się karze tylko pozornie jest rozwiązaniem korzystnym dla oskarżonego. W praktyce w większości przypadków kary i środki karne zaproponowane przez prokuratora we wniosku z art. 335 kpk są zdecydowanie surowsze niż te wymierzane przez Sąd. Postępowanie przygotowawcze kończy się zbyt szybko – może więc zdarzyć się, że niektóre szczegóły sprawy, korzystne dla oskarżonego, zostaną pominięte.

Sąd po otrzymaniu wniosku prokuratora o skazanie w trybie art. 335 kpk niezwłocznie wyznacza termin posiedzenia, o którym zawiadamia się strony. Zgodę na dobrowolne poddanie się karze oskarżony może cofnąć najpóźniej na posiedzeniu, na którym rozpatrywany będzie ten wniosek. W razie cofnięcia zgody na skazanie bez przeprowadzania rozprawy sprawa rozpatrywana jest już w trybie zwyczajnym, a sąd wyznacza termin rozprawy.

Jeżeli policjant lub prokurator zaproponuje Ci dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu, nie działaj pochopnie! W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk najlepiej skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, który pomoże Ci na każdym etapie postępowania.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU
SKONTAKTUJ SIĘ! PIERWSZA PORADA ZA DARMO

22 270 63 01